top of page

Договір публічної оферти
про надання послуг з відвідання заходів програми
Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» 

Будь-ласка, уважно прочитайте текст цього Договору. У разі, якщо ви не згодні з будь-яким пунктом Договору, Виконавець пропонує відмовитися від послуг.

Державне підприємство «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» (надалі — Виконавець), пропонує укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг з відвідання культурно-мистецьких заходів, освітніх заходів, екскурсійних програм та інших супутніх послуг (надалі — Договір) на території Виконавця.

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів. Акцептом даного Договору та беззастережним прийняттям його умов вважається купівля вхідного квитка на відвідання заходів Програми (відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України). Умови цього Договору є універсальними. 

 

1. Визначення термінів та загальні положення

Нижченаведені терміни мають таке значення тільки для даного Договору і не можуть тлумачитися інакше стосовно послуг, що надаються за цим Договором:

 • Публічна оферта — (далі — «Оферта», «Договір») — публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

 • Послуги — діяльність Виконавця щодо організації програми культурно-мистецьких, освітніх, екскурсійних заходів та створення належних умов для їх відвідування (надалі — Програма). 

 • Програма — реалізація комплексу заходів, метою яких є створення  відкритого культурного простору з активною програмою, яка популяризує українську культуру, національні досягнення, інновації та ініціативи, заохочує до пізнання, діалогу та здобуття нового досвіду. Організатором програми є Виконавець.

 • Територія проведення заходів Програми — приміщення Виконавця за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 2.

 • Вхідний квиток — документ, придбаний за встановлену плату Відвідувачем, який надає йому право одноразового відвідання заходів Програми, участі у семінарах, лекціях, майстер-класах, презентаціях тощо, що проводяться на території проведення заходів Програми, а також користуватись іншими супутніми послугами, що надаються Виконавцем в рамках даного Договору.  

 • Відвідувач — фізична або юридична особа, що ознайомилась та погодилась з умовами даного Договору та придбала Вхідний квиток з метою відвідання Програм та отримання інших супутніх послуг.

 • Діти — малолітні/неповнолітні особи, яких під час відвідання Програм супроводжує Відвідувач, несе за них і їх дії відповідальність та представляє їх інтереси відповідно до умов цього Договору.  

 • Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття Відвідувачем умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

 • Сторони — сукупне найменування Відвідувача та Виконавця. 

 

2. Предмет Договору

2.1. За даним Договором Відвідувач доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати Відвідувачу оплатні послуги з відвідання Програм та інших супутніх послуг організованих і наданих Виконавцем.

3. Вартість послуг і порядок розрахунків

3.1. Послуги Відвідувачу надаються за умови придбання Відвідувачем Вхідного квитка, згідно тарифів Виконавця.  

3.2. Під час продажу квитка Відвідувачу надається інформаційна послуга щодо основних видів діяльності центру, часу та умов роботи, наявності експонатів та їх основних характеристик, а також надається інформація, необхідна для відвідування центру.

3.3. Продані квитки поверненню, обміну та відновленню не підлягають, окрім випадків, коли відвідування Програми було відмінено Виконавцем після купівлі Відвідувачем квитка.

3.4. Право на пільги, передбачені затвердженими Тарифами, мають лише особи, які до моменту акцепту оферти (купівлі квитка) надали посвідчення державного зразка або інший документ, що підтверджує право на пільгу.

 

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Виконавець зобов'язується:

 • надавати послуги, передбачені умовами даного Договору. 

4.2. Виконавець має право: 

 • відмовити у наданні послуг у зв'язку з недотриманням Відвідувачем правил поведінки під час відвідування Програми;

 • надавати базові або додаткові послуги із залученням третіх осіб; 

 • змінювати тарифи та умови надання послуг в односторонньому порядку, повідомляючи Відвідувача шляхом розміщення змін на сайті, або шляхом електронного листування.

4.3. Відвідувач зобов'язується: 

 • дотримуватись умов даного Договору; 

 • дотримуватись Правил поведінки під час відвідання Програм, які є невід’ємним Додатком до цього Договору, дотримуватись правил безпеки під час перебування у публічних місцях, забезпечити виконання вимог та зауважень співробітників Виконавця та залучених ним спеціалістів;  

 • до моменту купівлі квитка ознайомитись зі змістом даного Договору, умовами відвідування Програм та Тарифами.

4.4. Відвідувач має право: 

 • вимагати від Виконавця надання Послуг у відповідності до умов даного Договору;

 • у разі не згоди з будь-яким пунктом Договору, відмовитись від послуг Виконавця.

 

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

5.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.

5.3. Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

5.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

 

6. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

6.1. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, спричинену життю або здоров’ю Відвідувача у випадку не виконання ним зобов’язань за цим Договором, порушення або невиконання вимог/зауважень співробітників Виконавця та залучених ним спеціалістів, а також Правил поведінки під час відвідання Програм. 

6.2. Відвідувач самостійно несе відповідальність за доведення до Дітей умов та зобов’язань за цим Договором, а також дотримання їх ними. Відвідувач повністю приймає на себе відповідальність за стан здоров’я Відвідувача та Дітей. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням здоров’я Відвідувача або Дітей, та травми, які виникли в результаті будь-яких самостійних дій під час відвідання Програм.

6.3. Відвідувач відмовляється від права вимоги від Виконавця будь-якої компенсації моральної, матеріальної шкоди або шкоди, нанесеної здоров’ю відвідувачів як протягом так і по закінченню терміну дії цього Договору, за винятком випадків, прямо передбачених діючим законодавством України. 

6.4. Виконавець не несе відповідальність за особисті речі Відвідувача або Дітей в рамках даного Договору. Виконавець не несе відповідальність за втрачені чи залишені без нагляду особисті та/або цінні речі Відвідувача та Дітей.  

6.5. Відвідувач несе відповідальність за псування майна та обладнання, представленого на Програмах, та у разі нанесення діями чи бездіяльністю збитків Виконавцю, відшкодовує їх у добровільному порядку.

6.6. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв'язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів та за наявності письмової заяви Відвідувача. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

6.7. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

6.8. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

 

7. Припинення Договору

Дія цього Договору припиняється:

7.1. За згодою Сторін.

7.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин або прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором.

7.3. У випадках порушення Відвідувачем умов, передбачених п. 4.3 цього Договору.

7.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

 

8. Термін дії Договору

8.1. Ця Оферта набуває чинності з моменту купівлі Відвідувачем Вхідного квитка на відвідання Програм організованих Виконавцем і діє до моменту виходу Відвідувача з Території проведення заходів Програми.

У разі вільного входу Відвідувача на відвідання заходів Програми Оферта діє протягом перебування Відвідувача на Території проведення заходів Програми.

8.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

Директор ДП «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

Ольга Вієру​

20 лютого 2024 м. Київ

bottom of page